📍Lāčplēša 37, Rīga, LV-1011, Latvija
📞(+371) 29 458 414
Sazināties ar mums pa e-pastu...
🛈Par organizāciju, mūsu rekvizīti...
Privātuma politika...
❤️Atbalsti mūsu kalpošanu...
Sekojiet līdzi: 
Informācija ziedojumiem
Mūsu ticības vienīgais pamats ir Bībele. Mēs ticam, ka Svētie Raksti ir īpašā un verbālā veidā Dieva iedvesmoti un tie ir pilnībā Svētā Gara inspirēti, un Bībelei piemīt galīga un pilnīga autoritāte visās jomās, par kurām tā runā.

Mēs apliecinām savu ticību sekojošām pamatpatiesībām:

 1. Ir viens patiess Dievs, mūžīgi eksistējošs trīs personās – kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
 2. Jēzus Kristus ir pilnīgs Dievs, kas tapa pilnīgs cilvēks caur savu brīnumaino ieņemšanu no Svētā Gara, piedzimstot no jaunavas.
 3. Jēzus Kristus dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi un brīvprātīgi izpirka cilvēku grēkus, mirstot mūsu vietā pie krusta, tādējādi nodrošinot visu to cilvēku pestīšanu, kas liek savu cerību vienīgi uz Viņu.
 4. Jēzus Kristus augšāmcēlās no mirušiem fiziskā miesā un uzkāpa Debesīs, kur Viņš, kā vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, nepārtraukti aizlūdz par mums.
 5. Cilvēks tika radīts pēc Dieva tēla un līdzības, taču sagrēkoja, nepaklausot Dievam, tādējādi viņš tika atšķirts no sava Radītāja. Šīs vēsturiskās grēkā krišanas rezultātā visa cilvēce nonāca zem dievišķā nosodījuma. Cilvēks pēc dabas ir samaitāts un ikvienam ir nepieciešama atdzimšana un atjaunošanās Svētajā Garā.
 6. Mēs tiekam glābti tikai un vienīgi no Dieva žēlastības, ne ar labiem darbiem vai reliģiskām ceremonijām, un tas nav no mums. Šī žēlastība ir brīva Dieva dāvana, kas tiek piešķirta visiem, kas uzticas Kristum kā savam Glābējam.
 7. Tie, kas ir atdzimuši no Dieva Gara, var būt pārliecināti par savu glābšanu no tā brīža, kad ir uzticējušies Kristum kā savam Glābējam. Šī pārliecība nebalstās uz pašu nopelniem, bet gan uz Svētā Gara darbu, kurš ticīgajā cilvēkā apstiprina Dieva rakstītā Vārda liecību.
 8. Svētais Gars ir nācis pasaulē, lai atklātu un pagodinātu Kristu. Viņš pārliecina un ved grēciniekus pie Kristus, piešķir tiem jaunu dzīvi, pastāvīgi ir pie ticīgajiem un mājo viņos kopš tā brīža, kad notiek garīgā piedzimšana, un caur ticību un izturēšanu apvelta ar spēku nest augļus Dievam par godu.
 9. Jēzus Kristus ir Baznīcas, kas ir Viņa miesa, galva. Baznīcu sastāda visi cilvēki, gan dzīvie, gan mirušie, kas ir tikuši pievienoti Viņam caur glābjošo ticību. Dievs mudina Savus ļaudis regulāri sanākt kopā, lai pielūgtu, piedalītos dievkalpojumos, smeltos spēku Svētajos Rakstos un savstarpēji iedrošinātu viens otru.
 10. Jēzus Kristus atgriezīsies uz Zemes personīgā, redzamā un miesīgā veidā, lai spriestu tiesu pār dzīviem un mirušiem, sagādājot ticīgajiem mūžīgu godību un svētību, bet neticīgajiem – mūžīgu nosodījumu.
 11. Kungs Jēzus Kristus visiem ticīgajiem pavēlēja pasludināt evaņģēliju visā pasaulē un padarīt par mācekļiem visas tautas. Lai piepildītu šo Lielo Uzdevumu, nepieciešams visas pasaulīgās un personīgās ambīcijas pakļaut pilnīgā uzticībā "Tam, kurš mīlēja mūs un atdeva Sevi par mums."
©  Agape LV, biedrība (Agape Latvija)